Tüketici Hakları

TÜKETİCİ HAKLARI


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6502

Kabul Tarihi: 7/11/2013

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olaraktüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarınıtazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyiaydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerinikoruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikalarınoluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususlarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi iletüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa GözetimiGenel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa GözetimiGenel Müdürlüğünü,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya dayapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemininkonusunu,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere malveya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticariveya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeribir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketiciningönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarakmakul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmedenkopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısamesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri hertürlü araç veya ortamı,

g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamındadoğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalarile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanıfaaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansmanşirketlerini,

ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeyeyetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatilamaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlananyazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzereticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanınadına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticariveya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya dahesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Teknik düzenleme: 29/6/2001tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması veUygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareketeden gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmetpiyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarlahareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzelkişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta,vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlüsözleşme ve hukuki işlemi,

m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıylakurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzeretüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut aramallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırtedici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzelkişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülensözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilirbir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların birnüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir.Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmamasıdurumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyidüzenleyen tarafından derhâl giderilir.

(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içindetüketici aleyhine değiştirilemez.

(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmetkapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasalyükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendimenfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talepedilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansalkuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veyahizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon vemasraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarakbu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.

(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketicidentalep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin ekiolarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktaniletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktaniletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğininispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.

(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetlievrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrıolacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarakdüzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.

(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılıkolarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefaletsayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsiteminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefaletsayılır.

(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketiciişlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.

(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarınıda kapsar. Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

MADDE 5 – (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmedensözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak veyükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinedengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksızşartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındakihükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarakhükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacakolduğunu ileri süremez.

(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standartsözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşmeşartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen,bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatlayükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşmeolduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veyamünferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bumaddenin uygulanmasını engellemez.

(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicininanlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir.Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çokanlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.

(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafındanverilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelerede niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olanmal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar vesözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer birsözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına görebelirlenir.

(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, buşartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmedendoğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasadeğeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin birdeğerlendirme yapılamaz.

(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmışsözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılmasıveya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesineilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabuledilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.

Satıştan kaçınma

MADDE 6 – (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veyaaçıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığıbelirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.

(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızınkaçınılamaz.

(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksinebir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebepyoksa;bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafındanbelirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetinsatın alınması şartına bağlayamaz.

(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerininuygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.

Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler

MADDE 7 – (1) Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya dahizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ilerisürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmetikullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğüyoktur.

(2) Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden buiddiasını ispatla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ayıplı Mal ve Hizmetler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Mallar

Ayıplı mal

MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında,taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya daobjektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniylesözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma vekullanma kılavuzunda, internet portalında ya dareklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasınıtaşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespitedilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacınıkarşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadankaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarakkabul edilir.

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılansüre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onunsorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesisözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafındanyapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksikliknedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Ayıplı maldan sorumluluk

MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olaraktüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluylayapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisindenbeklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdianında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklamaile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriğiile bağlı olmaz.

İspat yükü

MADDE 10 – (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içindeortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumdamalın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbınniteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptanhaberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde,sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşıtüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına,üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceğişekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Buetiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciyeverilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur.Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arzedilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması veUygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüketicinin seçimlik hakları

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumundatüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirereksözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirimisteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütünmasrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli iledeğiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birinikullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekleyükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli iledeğiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bufıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malınkendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiğitakdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli iledeğiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olmasıhâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirimhaklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorunteşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli iledeğiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konutve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesizorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik ekilistede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi,yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâldetüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranındabedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veyabedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkantüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talepedebilir.

Zamanaşımı

MADDE 12 – (1) Kanunlarda veya taraflar arasındakisözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldansorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslimtarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatilamaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmaküzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan,konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımıhükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Hizmetler

Ayıplı hizmet

MADDE 13 – (1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süreiçinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olaraksahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olanhizmettir.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleritaşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondanmakul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukukiveya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.

Ayıplı hizmetten sorumluluk

MADDE 14 – (1) Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarakifa etmekle yükümlüdür.

(2) Sağlayıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluylayapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisindenbeklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesininkurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulmasıkararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatladığı takdirdeaçıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

Tüketicinin seçimlik hakları

MADDE 15 – (1) Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlardatüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserinücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönmehaklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı,tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlikhakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafındankarşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk BorçlarKanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

(2) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesininsağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlindetüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsızdeğeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısındansorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranındabedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veyabedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

(4) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesininseçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanmaamacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici içinciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerinegetirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibarenotuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarınıkullanmakta serbesttir.

Zamanaşımı

MADDE 16 – (1) Kanunlarda veya taraflar arasındakisözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmettensorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, hizmetin ifası tarihindenitibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımıhükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tüketici Sözleşmeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Taksitle Satış

Taksitle satış sözleşmeleri

MADDE 17 – (1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veyasağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin debedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetiniedinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da buBölüm hükümleri uygulanır.

(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkçageçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı,sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ilerisüremez.

Cayma hakkı

MADDE 18 – (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi birgerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesindencayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süreiçinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veyasağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekleyükümlüdür.

(3) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslimetmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüdekullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkısüresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlananhizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

(4) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralamaişlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Temerrüt

MADDE 19 – (1) Taksitle satışsözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda,satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklıtutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmişolması, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbiriniizleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en azdörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüdedüşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkıkullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyetuyarısındabulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz,komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

Erken ödeme

MADDE 20 – (1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı öncedenödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde debulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyonaldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indiriminiyapmakla yükümlüdür.

Diğer hususlar

MADDE 21 – (1) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedeliniönceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelintamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri veödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında TürkBorçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı vesağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme ile diğerhususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Kredileri

Tüketici kredisi sözleşmeleri

MADDE 22 – (1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenintüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi,ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredivermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.

(2) Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaatkarşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekildetaksitle ödeme imkânı sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarakdeğerlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesiuyarınca belirlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkçageçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradansözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 23 – (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının,tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşmeöncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesizorunludur.

Cayma hakkı

MADDE 24 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi birgerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisisözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicininbilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığınadair bildirimin cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olmasıyeterlidir.

(3) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığıhâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geriödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildiriminikredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içindeödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncükişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.

Faiz oranı

MADDE 25 – (1) Belirli süreli tüketici kredisisözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğutarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez.

(2) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdîfaiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almamasıdurumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadarkullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplammaliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faizoranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir.Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 26 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları,tüketici aleyhine değiştirilemez.

(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranındadeğişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz günönce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıylayazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranınınyürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ilearalıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranınınartırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici,bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediğive kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Erken ödeme

MADDE 27 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çoktaksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Buhâllerde kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğermaliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

Temerrüt

MADDE 28 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmelerindetüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcuntamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi vereninbütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir.Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün sürevererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz,komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

Sigorta yaptırılması

MADDE 29– (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı verisaklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigortayaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigortaşirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla vevadesiyle uyumlu olması gerekir.

Bağlı krediler

MADDE 30 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisininmünhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmeninfinansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlikoluşturduğu sözleşmedir.

(2) Ekonomik birliğin varlığı;

a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanseettiği,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, krediverenin kredi sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olaraksatıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden yararlandığı,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredisözleşmesinde açıkça belirtildiği,

durumlarından en az birinin varlığıhâlinde kabul edilir.

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkinsözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca krediverene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminatveya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibiteslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satışsözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilensorumludur. Tüketicinin bedelden indirimhakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planıbuna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanmasıhâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcıve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, krediverenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satışsözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetinifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malınteslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarıile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirlibir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicininkendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi verentarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

Diğer hususlar

MADDE 31 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin birhesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılmasıdurumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veyamasraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmamasıhâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli sürelikredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelikaidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türüsunmak zorundadır.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunluiçeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak veyükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması,tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkınınkullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkinusul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konut Finansmanı

Konut finansmanı sözleşmeleri

MADDE 32 – (1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleriamacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralamayoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altındatüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıylakredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.

(2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkçageçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu,sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ilerisüremez.

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 33 – (1) Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye,konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgiformunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermek zorundadır.

Temerrüt

MADDE 34 – (1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüdedüşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasınıtalep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşununbütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az ikitaksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlindekullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi içintüketiciye en az otuz gün süre vererekmuacceliyetuyarısında bulunması gerekir.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz,komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

(3) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyetuyarısında verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde,bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcuntamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesinifeshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. Konutfinansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olankişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan enaz on iş günü önce tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdiredilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiylekonutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalanborcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut finansmanınayönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012tarihli ve 6361 sayılıFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ŞirketleriKanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.

(4) Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındagerçekleştirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmınıntüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olmasıhâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye etmekleyükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncıve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliğielinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir.

Bağlı krediler

MADDE 35 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; konut finansmanıkredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda birsözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdanekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir.

(2) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslimedilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenseçimlik haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanıkuruluşu müteselsilensorumludur. Ancak, konutfinansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi durumunda konutsatış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslimtarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihtenitibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(3) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilenkredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veyaipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması hâlinde dahi,kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyidevralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz.

(4) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirlibir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisitarafından belirlenen konutun bedelinin kredi veren konut finansmanı kuruluşutarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

Faiz oranı

MADDE 36 – (1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansalkiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu maddekapsamında faiz olarak kabul edilir.

(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanınayönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veyadeğişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiylebelirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmeninkurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez.Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta sözleşmedebelirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenenazami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecekyurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılanendekslerden en düşük olanıbaz alınarakdeğiştirilebilir. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu yönteminmuhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır. Buamaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye CumhuriyetMerkez Bankası tarafından belirlenir.

Erken ödeme

MADDE 37 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çoktaksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erkenödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göregerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmaklayükümlüdür.

(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde,sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesindenönce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketicidenerken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faizindirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanıkuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerdeyüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisinigeçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödemetazminatı talep edilemez.

Sigorta yaptırılması

MADDE 38 – (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı verisaklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigortayaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigortaşirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabuledilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalanborç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

Diğer hususlar

MADDE 39 – (1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin birhesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılmasıdurumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veyamasraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmamasıhâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanısözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, konut yapıkooperatiflerinin gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, tüketici ile konutfinansmanı kuruluşunun hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin zorunlu içeriği,konut finansmanı reklamları, yeniden finansman, bağlı kredi, temerrüt, erkenödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması ile diğer hususlara ilişkin usulve esaslar yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön Ödemeli Konut Satışı

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

MADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi,tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veyataksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonrataşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.

(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir günönce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmekzorundadır.

(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konutsatış sözleşmesi yapılamaz.

Şekil şartı

MADDE 41 – (1) Ön ödemeli konut satışının tapu sicilinetescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklindeyapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicininaleyhine olacak şekilde ileri süremez.

(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkçatüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borçaltına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Teminat

MADDE 42 – (1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya daprojenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecekbüyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışınabaşlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığıncabelirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğerteminat ve şartları sağlaması zorunludur.

(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat,teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizkonulamaz.

Cayma hakkı

MADDE 43 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi birgerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satışsözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dairbildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, caymahakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınmasıdurumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmaküzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konutfinansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasalyükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokanher türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içindeedinimlerini iade eder.

Konutun teslimi

MADDE 44 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslimsüresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakınıntüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devrihâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

Sözleşmeden dönme

MADDE 45 – (1) Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslimtarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönmehakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satışvaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerdendoğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesiniisteyebilir.

(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerinegetirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veyakazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleriyapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacakbir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcıtarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerindetüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iadeedilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönmebildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içindetüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altınasokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içindeedinimlerini iade eder.

Diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmeninzorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı vesözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Tüketici Sözleşmeleri

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

MADDE 47 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafındanyapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fizikselvarlığında kurulan,

b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle işyeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının işyerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışıamacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasındakurulan,

sözleşmeler iş yeri dışında kurulansözleşmeler olarak kabul edilir.

(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafındanyetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.

(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da bunakarşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmeliktebelirlenen hususlarda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur.Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıyaaittir.

(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarakkurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veyasağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacakşekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ilesözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmeninbir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmaklayükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetinsunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçegöstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veyasağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veyasağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi birisim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi birbelge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusundatüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, caymasüresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik vebozulmalardan sorumlu değildir.

(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilenyükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusundagerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmakiçin on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre caymasüresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler,doğrudan satışlar, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri,cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacaknitelikler ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Mesafeli sözleşmeler

MADDE 48 – (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı iletüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerinuzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde,taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhilolmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulansözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelenherhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenenhususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğikonusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafındanbilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veyasağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisineulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Malsatışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcınınbu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyifeshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçegöstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıyayöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusundatüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkıkonusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için ondört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresininbittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresiiçinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik vebozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişimaraçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adınamesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardandolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak veistenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekleyükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcıile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludur.

(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler,tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı,bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esaslarıyönetmelikle belirlenir.

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

MADDE 49 – (1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti,kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleriifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerinuzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde,sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılmasısuretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde,tüketicinin sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, caymahakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi hâlinde yükümlülük altına gireceği veayrıntıları Bakanlıkça belirlenen diğer hususlarda, açık, anlaşılır vekullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Bubilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişimaraçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebininsebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmeninkurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarakfiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, caymahakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veyakayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkçabelirlenen diğer hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıaracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicininsözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden önce veya tüketicinin talebi üzerineyazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan iletişim aracıkullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından hemensonra yerine getirilir.

(4) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içindeherhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğinitalep edebilir. Ayrıca tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşmasıhâlinde kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptir.

(5) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafelisözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezaişart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dairbildirimin bu süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Sağlayıcı,cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispatla yükümlüdür.Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise caymasüresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümleruygulanır.

(6) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde,tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktaniletişim aracıyla iletmesi yeterlidir. Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek içinsözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren biryöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.

(7) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde,uzaktan iletişim araçlarının kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartlaödeme, tüketici ile sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğeruygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

MADDE 50 – (1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süreiçin kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veyadaha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veyaayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konutaşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemelidevre tatil sözleşmesi yapılamaz.

(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzunsüre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veyakonaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğudurumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilensözleşmelerdir.

(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en azbir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formuverilmesi zorunludur:

a) Devre tatil sözleşmeleri

b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

c) Değişim sözleşmeleri

ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun sürelitatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yenidensatış sözleşmeleri.

(5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariçolmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşmetarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılıveya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerindeveya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha ağırşekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.

(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçegöstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadansatıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasınıveya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devretatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birliktedüzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler caymahakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

 (7)Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ilekredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafındankarşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimincayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredisözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğüolmaksızın sona erer.

(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplambedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklüğünüzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli devre tatile konutaşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama esaslarıHazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veyaBakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Binatamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceleriflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz,üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

(9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılmasıdurumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçegöstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumundasatıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı,yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangibir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iadeedilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönmebildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içindetüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altınasokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içindeedinimlerini iade eder.

(10) Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışındadevir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım,değişim sözleşmeleri ve ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı vesağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğeruygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Paket tur sözleşmeleri

MADDE 51 – (1) Paket tur sözleşmesi, paket turdüzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisininbirlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiğive hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelikkonaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:

a) Ulaştırma

b) Konaklama

c) Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başkaturizm hizmetleri.

(2) Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısıveya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindekihizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılması hâllerinde de bu madde hükümleriuygulanır.

(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisininbulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.

(4) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye önbilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.

(5) Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veyamesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kâğıt üzerindeveya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır.

(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle pakettur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turunbaşlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu değişikliği veya paket turdüzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibisözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket turdüzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihtenitibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızınderhâl iade etmesi zorunludur.

(7) Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkanher türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır.Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünüyerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde tüketici sözleşmedendönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etmehakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihtenitibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket turdüzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmettenfaydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgilihükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veyagereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardansorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminattalep edebilir.

(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket turhizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edilir.

(10) Ön bilgilendirme, sözleşmenin içeriği, paket turundevri, sözleşmede değişiklik yapılmasının koşulları ve bu hâllerde tüketicininhakları, paket turun iptal edilmesinin sonuçları, paket tur düzenleyicisinin vearacısının sorumlulukları, tüketicinin hangi hâllerde tazminat talepedebileceği, sözleşmeden dönme ve sonuçları ile diğer uygulama usul ve esaslarıyönetmelikle belirlenir.

Abonelik sözleşmeleri

MADDE 52 – (1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli birmal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayansözleşmelerdir.

(2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin birnüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesizorunludur.

(3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmeninbelirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak aboneliksözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadartüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesiuzatılabilir.

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan dahauzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçegöstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkınasahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesindesatıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılmasıhâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerindeveya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olmasıyeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenintesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntembelirleyemez.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son vermeisteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür.Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, busürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi,tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesihbildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketicitarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iadeetmekle yükümlüdür.

(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesininfeshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmeküzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup busistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı vesağlayıcının hak ve yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esaslarıyönetmelikle belirlenir.

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyonuygulamaları

MADDE 53 – (1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve herne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekilişve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetinverilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyonuygulamalarında, yönetmelikle belirlenen süreli yayıncılık amaçlarına uygunkültürel mal veya hizmetler dışında başka bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasınıgerektiren ve belirli bir zamana yayılan promosyonuygulamalarınınsüresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü, haftalık süreli yayınlarda onsekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on iki ayı geçemez.

(3) Süreli yayın kuruluşu, promosyonuygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiyegenelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve bu malveya hizmetin teslim ve ifasını, promosyon uygulamasının bitiminden itibarenkırk beş gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satışfiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yolaçtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olanmal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafındankarşılanması istenemez.

(5) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmettaahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya datamamlayıcı parçaları da ayrı bir promosyon konusuhâline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmasında ikinci ürün olarak verilmesitaahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız birpromosyon uygulaması olarak kabul edilir.

(6) Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancaksüreli yayınla doğrudan veya dolaylı ilişkilendirilen promosyonuygulamaları da bu madde hükümlerine tabidir.

(7) Promosyon uygulamalarına ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması

Fiyat etiketi

MADDE 54 – (1) Perakende satışa arz edilenmalların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir veokunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı vebirim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiketkonulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayanlistelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerintarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerekasılır.

(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyatile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatuygulanır.

(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerinindirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ileetiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerinindirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcıveya sağlayıcıya aittir.

(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu maddehükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmeklegörevlidirler.

(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlarailişkin süre ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 55 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan mallarıntanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma vekullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayanetiketle satışa sunulması zorunludur.

(2) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malınüzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olmasızorunludur.

(3) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişininsağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malıngüvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzunabu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacakşekilde konulur veya yazılır.

(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanmasısorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğininispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.

(5) Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiketile satılmak zorunda olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ilediğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Garanti belgesi

MADDE 56 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yöneliküretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen birgaranti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerektüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.

(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamaküzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garantişartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenseçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içindetekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veyatamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alandiğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorundaolduğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İhtiyari garanti

MADDE 57 – (1) İhtiyari garanti, tüketicinin yasal haklarısaklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili; değişim, onarım, bakım, bedeliadesi ve benzeri hususlarda satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçıtarafından verilen ilave taahhüdü ifade eder.

(2) İhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilenhakların kullanılması nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemez.

(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra ilgili reklamve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır. Bu taahhütte, tüketicinin yasalhaklarının saklı olduğu, garantiden faydalanma koşulları, süresi, garantiverenin adı ile iletişim bilgileri yer almak zorundadır.

(4) İhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazılı olarakveya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur.

(5) İhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülenözellikleri taşımasa bile taahhütte bulunanı bağlar.

Satış sonrası hizmetler

MADDE 58 – (1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veyaithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince,satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

(2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenenmallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almakzorundadır.

(3) Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi,yönetmelikle belirlenen azami süreyi geçemez.

(4) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarınıkendileri kurabileceği gibi servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumluolmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servisorganizasyonlarından da faydalanabilir.

(5) Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızınfaaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten dolayıtüketiciye karşı sorumludur.

(6) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetininsona ermesi hâlinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresiboyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilensorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım veonarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

(7) Servis istasyonlarının kuruluşu, işleyişi, sayısı,özellikleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Tüketicinin bilinçlendirilmesi

MADDE 59 – (1) Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusundaörgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına, Bakanlığın görüşüalınarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

(2) Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyonkuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamaküzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır.Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her aydüzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler dışındayapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler,Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığabildirilir.

Tüketici ödülleri

MADDE 60 – (1) Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması vebilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesiamaçlarına yönelik olarak verilen ödüllerdir.

(2) Tüketici ödülü ve benzeri isimler altında verilenödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerinönceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmasıesastır.

(3) Tüketici ödülü verilmesine ilişkin usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.

ALTINCI KISIM

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Ticari reklam

MADDE 61 – (1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya birmeslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasınısağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıylareklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel vebenzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindekiduyurulardır.

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere,genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmalarıesastır.

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilginoksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü,şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu,hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklamyapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayınve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logoveya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletmeadlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulmasıörtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı vegörsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelikrakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddialarındoğruluğunu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarıbu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ilebu reklamlarda uyulması gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Haksız ticari uygulamalar

MADDE 62 – (1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özeningereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubunortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemliölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksızolduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olanuygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulamaolarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesihâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulamaolmadığını ispatla yükümlüdür.

(3) Haksız ticari uygulamanın reklam yoluylagerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine vebunların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her hâlükârda haksız ticariuygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir.

Reklam Kurulu

MADDE 63 – (1) Ticari reklamlarda uyulmasıgereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyikorumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme vegerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veyaaynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde deüç aya kadar tedbiren durdurma cezası vermehususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Kurultedbirendurdurma kararı verme yetkisini Reklam Kurulu Başkanına devredebilir. Kurulunkararları Bakanlıkça uygulanır.

(2) Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdürtarafından yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanlığın ilgili Genel Müdür yardımcıları arasındangörevlendireceği bir üye,

b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta idari görevlerdeçalışan hâkim veya savcılar arasından görevlendireceği bir üye,

c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceğibir üye,

ç) Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği birüye,

f) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,

g) Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerininkendi aralarından seçeceği bir üye,

ğ) Yükseköğretim Kurulunun, reklamcılık, iletişim veyaticaret hukuku alanında uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği birüye,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Medya veİletişim Meclisi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,

ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunungörevlendireceği bir üye,

i) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütütemsilcileri arasından seçeceği bir üye,

j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üstkuruluşlarının seçeceği bir üye,

k) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarınınseçeceği bir üye,

l) Türk Eczacıları Birliğinin görevlendireceği eczacı birüye,

m) Türk Diş Hekimleri Birliğinin görevlendireceği diş hekimibir üye,

n) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceğidoktor bir üye,

o) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat birüye,

olmak üzere başkan dâhil on dokuzüyeden oluşur.

(3) Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresibitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi birsebeple boşaldığı takdirde boşalan üyeliklere ikinci fıkra esasları dâhilindebir ay içinde görevlendirme veya seçim yapılır. Süresi dolan üyenin görevi,yeni üye görevine başlayıncaya kadar devam eder.

(4) Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu herzaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(5) Kurul, Başkan dâhil en az on bir üyenin hazır bulunmasıile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarıneşit olması hâlinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

(6) Bakanlıkça, Kurulun karar vermesine yardımcı olmak üzeresektörel alanlarda ihtisas komisyonları kurulur.Komisyonlar, başkan dâhil en az üç en fazla beş kişiden oluşur.

(7) Kurul Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu başkan veüyelerine ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslarMaliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(8) Kurul, incelemesini ilgili belgelerin yer aldığı dosyaüzerinden yapar. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yerinegetirilir.

(9) Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektirenhususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi üniversiteler, özel hukuk tüzelkişileri ile gerçek kişilerin görüşlerine başvurabilir.

(10) Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi,aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkçaaçıklanır.

(11) Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu,görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususlaryönetmelikle belirlenir.

YEDİNCİ KISIM

Tüketici Kuruluşları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

Tüketici Konseyi

MADDE 64 – (1) Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarınınbelirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmakve bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle elealınmak üzere ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığınkoordinatörlüğünde Tüketici Konseyi toplanır.

(2) Tüketici Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelentemsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzdeellisinden fazla olamaz.

(3) Tüketici Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esaslarıile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Reklam Konseyi

MADDE 65 – (1) Reklam politikalarınınoluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarınıtakip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesineyönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmakve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kezBakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyi toplanır.

 (2) Reklam Konseyinekamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekildeKonseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Reklam Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ilediğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Hakem Heyeti

Kuruluşu ve görev alanı

MADDE 66 – (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciyeyönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla ilmerkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerindeen az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

(2) Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde isekaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketicihakem heyeti;

a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeliarasından görevlendireceği bir üye,

b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,

c) Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayiodasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının;satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf vesanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf vesanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri birüye,

olmak üzere başkan dâhil beş üyedenoluşur. Başkan ve üyelerin bu fıkrada yer alan niteliklere sahip yedekleri deayrıca belirlenir.

(3) Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığıyerlerde noksan üyelikler, yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahipDevlet memurları arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakamtarafından tamamlanır.

Raportör

MADDE 67 – (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulubulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör sayısınınyeterli olmadığı illerde ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğüpersoneli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli Devletmemurları arasından yeterli sayıda raportörgörevlendirilir.

 (2) Tüketici hakemheyeti raportörleri, heyetin çalışmalarına vekararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporusunmakla görevlidir.

Başvuru

MADDE 68 – (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunanuyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altındabulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsündebulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklardail tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindekiuyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvurularıgereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veyatüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelereyapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağıyönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılıbaşından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit veilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışlarınhesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatifuyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

İnceleme

MADDE 69 – (1) Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusunailişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardanisteyebilir.

Karar ve karara itiraz

MADDE 70 – (1) İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiğikararlar tarafları bağlar.

(2) Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğedilir. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamlarınyerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşıtebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğuyerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyetikararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketicihakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olupda, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabuledilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayıgerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerekveya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticariunvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıklarıhakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilengerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.

(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itirazüzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiğikararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketicialeyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbitarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyetitarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleriBakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumundaise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihlive 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine görekarşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

Huzur hakkı ve ücreti

MADDE 71 – (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personelineödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelereilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkçabelirlenir.

Diğer hususlar

MADDE 72 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin kurulması,çalışma usul ve esasları, raportörlerin nitelikleriile bilirkişilik müessesesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlaryönetmelikle belirlenir.

SEKİZİNCİ KISIM

Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

Tüketici mahkemeleri

MADDE 73 – (1) Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelikuygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerigörevlidir.

(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler vetüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964tarihli ve 492 sayılıHarçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

(3) Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalardabilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilenvekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanmasıdurumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.

(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğuyerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

(6) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurumve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlarailişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanunaaykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veyadurdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırıdurumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerindedava açabilir.

(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı,verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabuledilmesi hâlinde bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyindeyayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.

(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar,Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakemheyetleri kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararıveren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması

MADDE 74 – (1) Satışa sunulan bir seri malın ayıplıolduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadankaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması içinBakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir.

(2) Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkemekararı ile tespit edilmesi hâlinde, mahkeme ayıbın niteliğine göre malınsatışını geçici olarak durdurma veya ayıbı giderme kararları verebilir. Üreticiveya ithalatçı mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içindemalın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Malın ayıbının ortadankalkmasının imkânsız olması hâlinde mal, üretici veya ithalatçı tarafındantoplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmenveya tamamen imha edilir veya ettirilir. İmha edilen malla ilgili tüketicinindava ve tazminat hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenliğinitehlikeye sokan bir ayıp taşıması durumunda Ürünlere İlişkin Teknik MevzuatınHazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Denetim

MADDE 75 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlıkmüfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecekpersonel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırmayapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevlikişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesiveya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesizorunludur.

Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

MADDE 76 – (1) Tüketici ürünü; hizmet sektöründekullanılanlar dâhil olmak üzere tüketicilerin kullanması için tasarlanan veyamakul koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması öngörülen, gerek ticarifaaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya kullanılabilirhâle getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü üründür.

(2) Üretici veya dağıtıcının, tüketiciye açıkça bilgivermesi kaydıyla antika olan veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesigereken ikinci el ürünler birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tüketici ürünleri ile tüketiciye sunulan hizmetler; canve mal güvenliğine ve çevreye zarar vermemeli, uygulanması zorunlu her türlüidari ve teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

(4) Bakanlık sorumlu olduğu tüketici ürünlerinin piyasagözetimi ve denetimini Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması veUygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.

Ceza hükümleri

MADDE 77 – (1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 ncı, 30uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci,54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilenyükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her birişlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen haksızşartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verileceksüre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde,aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için iki yüz Türk Lirası idaripara cezası uygulanır.

(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı,37 nci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci,46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci,ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 ncimaddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci,dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketedenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için binTürk Lirası idari para cezası uygulanır.

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklereaykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin TürkLirası, 50 nci maddesinin onuncu fıkrasına aykırıhareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşmeiçin bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesininüçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 ncimaddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketedenler hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncımaddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçıhakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her birmal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddesindebelirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler hakkında yüz bin Türk Lirasıidari para cezası uygulanır.

(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 42 nci maddesinde ve 50 ncimaddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketedenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonundaaykırılığın giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırıhareket eden kart çıkaran kuruluşlara beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye ve 50 nci maddeninsekizinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirasıidari para cezası uygulanır.

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklereaykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası;aykırılık ülke genelinde dağıtımı yapılan süreli yayın ile gerçekleştirilmişise yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Süreli yayın kuruluşu,kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanı da durdurur.Aykırılığın devamı hâlinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğutarihten itibaren her sayı/gün için on bin Türk Lirası idari para cezasıuygulanır.

(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine aykırıdavranan üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilikbelgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası; kurulmayan her bir servisistasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında tespit edileneksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin TürkLirası idari para cezası uygulanır.

(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasındabelirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkındaon bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklereaykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarıhakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekligörülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurmacezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikteveya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık;

a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ilegerçekleşmiş ise on bin Türk Lirası,

b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıile gerçekleşmiş ise iki yüz bin Türk Lirası,

c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b)bentlerinde belirtilen cezaların yarısı,

ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ilegerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,

d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ilegerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,

e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin TürkLirası,

f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş binTürk Lirası,

g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş binTürk Lirası,

idari para cezası verilir. ReklamKurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlindeyukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir.

(13) Bu Kanunun 62 nci maddesindebelirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticariuygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veyadurdurulması yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir.İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise elli bin TürkLirası olarak uygulanır. Aykırılığın reklam yoluyla gerçekleştirildiğinintespiti hâlinde bu maddenin on ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(14) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklereaykırı hareket eden üretici veya ithalatçılar hakkında yüz bin Türk Lirası; 79uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareketedenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasındabelirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgive belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanmasıihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde yirmi beş bin TürkLirasından az olmamak üzere aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzdebirine kadar idari para cezası verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekraredilmesi hâlinde idari para cezası iki misli olarak uygulanır.

(16) Bu Kanunun 76 ncı maddesininüçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılarhakkında her bir işlem için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramitsatış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğerbirçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böylebir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenlerhakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk CezaKanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(18) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunungetirdiği yükümlülükler ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenentedbirlere uymayanlar hakkında bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadaridari para cezası verilir.

(19) Bu maddenin sekizinci, dokuzuncu, onikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları hariç olmak üzere,aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanantoplam idari para cezası tutarının yirmi beş bin Türk Lirasını aştığıdurumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon Türk Lirasını geçmemek üzeretoplam idari para cezası tutarı;

a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığıntespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllıkgayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamaz. Bir önceki yıl gayrisafi gelirininoluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi geliri dikkatealınır. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiğidurumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar vekart çıkaran kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolardayayınlanan öz kaynağının binde beşini aşamaz.

(20) Bu Kanuna göre idari yaptırım uygulanması, diğerkanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. Bakanlık, bu maddeninuygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Cezalarda yetki ve itiraz

MADDE 78 – (1) Bu Kanunun 77 ncimaddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkralarındakiidari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on üçüncü fıkralarıuyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlıktarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırımuygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırımkararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yolunabaşvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyengünden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmışolması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının,tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur.

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli Hükümler

Yiyecek taklidi ürünler

MADDE 79 – (1) Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahipoldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutlarınedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikleçocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını vegüvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı veihracatı yasaktır. Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel el sanatı ürünüolarak gıda ürünü şeklinde üretilen ve sağlığa zarar vermeyen ürünler, üzerindeuyarı işareti ve yazısı bulunması şartıyla bu hükmün dışındadır.

(2) Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüketicilerinsağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bu ürünlere karşı gerekli tedbirlerialmaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(3) Piyasaya arz edilmiş olan bu ürünlerin güvensizliğinintespit edilmesi hâlinde alınacak önlemler ile bu önlemlerin Avrupa Komisyonunabildirilmesi hususunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması veUygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa gözetimi vedenetimini yapmakla görevlidir.

(5) Yiyecek taklidi ürünleri satın alan tüketicilerinuğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

Piramit satış sistemleri

MADDE 80 – (1) Piramit satış;katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında,sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veyamalvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesinitamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlıkılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisisistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veyatavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekliincelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhililgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemlerialmaya yetkilidir.

Test, muayene ve analizler

MADDE 81 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulaması için resmiveya özel kuruluşların laboratuvarlarındanyararlanabilir.Test ve muayene ücretleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Test ve muayene sonuçlarının ilgili idari ve teknikdüzenlemesine aykırı çıkması hâlinde buna ilişkin tüm giderler üretici veyaithalatçıdan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göretahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri bütçeye gelirkaydedilir.

Ödenek

MADDE 82 – (1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, TüketiciKonseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin masraflar,Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair harcamalarBakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Diğer hükümler

MADDE 83 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genelhükümler uygulanır.

(2) Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ileilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemisayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasınıengellemez.

Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler

MADDE 84 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgiliolarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmayayetkilidir.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğegirdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır.

(3) Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgilikamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının,sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır.

Kadro ihdası

MADDE 85 – (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve UsulüHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük ve TicaretBakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 86 – (1) 23/2/1995 tarihli ve4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.Diğer mevzuatta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanunayapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketiciişlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına buişlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanunhükümleri uygulanır. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan vehâlen geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihindenitibaren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeyebaşlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanundaöngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuşolur.

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceyekadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunadayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayanhükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 87 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı aysonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 88 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/11/2013

KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

1

25

25

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

2

25

25

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

3

25

25

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

4

25

25

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

5

25

25

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

6

25

25

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

7

50

50

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

8

100

100

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

9

100

100

GİH

Tüketici Hakem Heyeti Raportörü

10

100

100

 

TOPLAM

 

500

500

ÜCRETSİZ KARGO | KAPIDA ÖDEME | KREDİ KARTI TEK ÇEKİM VE TAKSİT


Kullanım Koşulları


Bu web sitesinde yer alan tüm hususlar, bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Site içerikleri hiçbir şekilde profesyonel, medikal öneri ya da tedavilerin yerine alması için hazırlanmamıştır. Burada yer alan müşteri deneyimleri gerçektir ve sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Aynı ürün kullanılsa bile kişilerin alacakları sonuçlar son derece farklı olabilir.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH